Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w SP1

2021-08-13

Informacja o dokonaniu wyboru wykonawców na dostawę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759.) dalej jako PZP zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę na wykonanie:

 

  1. Części Nr 1 Różne produkty spożywcze złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas S.C.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 44 671,30zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru
Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.1.2021.

 

  1. Części Nr 2 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne złożył Wykonawca:

 

PPHU Zakład Masarski S.C. Stanisław, Henryk Ośliźlok,

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 56 149,80 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru
Wykonawcy, której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.1.2021.

 

 

  1. Części Nr 3 Pieczywo złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas S.C.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 7 008,00 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru
Wykonawcy, której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.1.2021.

 

  1. Części Nr 4 Produkty mleczarskie złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas S.C.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 22 592,00 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru
Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.1.2021.

 

  1. Części Nr 5 Warzywa i owoce świeże złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas S.C.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 43 052,50 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.1.2021.

 

  1. Części Nr 6 Mrożonki złożył Wykonawca:

 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI .Karkut i Wspólnicy Sp.J.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 20 206,34 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.1.2021.