Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w SP2

2021-08-13

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnejw Szkole Podstawowej nr 2
w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnejw Szkole Podstawowej nr 2
w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 w zw. z 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  dalej jako PZP( Dz. U.  2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu oferty  złożonej przez  Wykonawcę, tj.:

 

Firma „SOSNA” Spółka Jawna ul. Dworcowa 8, 44-290 Jejkowice  NIP 6422578581

 

 

Uzasadnienie

 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca w dniu 4 sierpnia 2021 r. złożył ofertę na realizację części przedmiotu zamówienia tj. na Część nr 4: Warzywa i owoce świeże.

Zgodnie z rozdziałem XIV pkt. 3 SWZ Kompletna oferta powinna zawierać:

a. ofertę cenową – według wzoru na załączniku nr 2 a – 2f w zależności od liczby części, na które Wykonawca składa ofertę,

b. kosztorys ofertowy – według wzoru na załączniku nr 1 a – 1f w zależności od liczby części na które Wykonawca składa ofertę,

c. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawcy – według wzoru na załączniku nr 3 do SWZ,

d. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla podmiotu udostępniającego zasoby – według wzoru na załączniku nr 3 a do SWZ dołączyć o ile dotyczy

e. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dla Wykonawcy – według wzoru na załączniku nr 4 do SWZ

f. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dla podmiotu udostępniającego zasoby – według wzoru na załączniku nr 4a do SWZ dołączyć o ile dotyczy,

g. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie - według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ  dołączyć o ile dotyczy

h. zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji                zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich – wzór własny,

i. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy.

Powyższe de facto oznacza, iż oferta powinna zostać sporządzona między innymi poprzez wypełnienie elektronicznej oferty cenowej oraz kosztorysu ofertowego, stanowiącego (w przypadku oferty Wykonawcy) załączniki nr 2 e oraz
nr 1 e do SWZ.

Wykonawca w dołączonym do oferty cenowej kosztorysie ofertowym dopisał zastrzeżenie o treści: „Ze względu
na sezonowość towaru ceny mogą ulec zmianie.”

Zamawiający w toku postępowania nie wyraził zgody na jakąkolwiek modyfikację załączników do SWZ, natomiast Wykonawca (w terminie wskazanym w treści SWZ) nie wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie zmian cen towarów mających zostać wskazanych w treści kosztorysu ofertowego.

Z treści SWZ oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ jednoznacznie wynikało, iż Zamawiający
w ramach toczącego się postępowania oczekuje wskazania przez podmioty biorące udział w postępowaniu wynagrodzenia w wysokości uwzględniającej wszelkie koszty jakie związane są z realizacją zamówienia [ vide rozdział XVII pkt. 1 SWZ: „Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów
i rabatów a także innych kosztów określonych w niniejszej SWZ.”].

Nadto, Zamawiający przewidział okoliczności mające wpływ na wysokość wynagrodzenia podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia (vide rozdział XXII pkt. 1 lit. d oraz pkt. 2 lit. b SWZ i § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).

W treści dokumentacji przetargowej (§ 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) Zamawiający wyraźnie wskazał, iż wynagrodzenie podmiotu realizującego przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ulega ono zwiększeniu w sytuacji zmiany ceny kosztów związanych

z jego realizacją o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, przy czym wzrost wynagrodzenia nie może być większe niż o 20% pierwotnego wynagrodzenia wskazanego w treści umowy.

W wyniku modyfikacji załącznika 1 e przez Wykonawcę doszło do złożenia oferty sprzecznej z warunkami zamówienia, albowiem oferta Wykonawcy zawierała dodatkowe postanowienie dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia, nie objęte opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałą dokumentacją przetargową określająca warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

W tym miejscu Zamawiający wskazuje, iż nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 223 ust. 1 PZP oraz w art. 223 ust. 2 PZP obligujące Zamawiającego do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty przed jej odrzuceniem.

Każde bowiem wyjaśnienie jakie złożyłby Wykonawca dotyczące tego co zaoferował w kosztorysie ofertowym stanowiłoby ustalenie treści oferty, a tym samym jej zmianę, co w świetle przywołanych wyżej przepisów (w tym
w szczególności art. 223 ust. 1 zd. 2 „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.) jest nieuprawnione i niezgodne z PZP.

Tak też orzecznictwo, które choć wydane pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy zachowało swoją aktualność pod rządami obecnie obowiązującej PZP :

  •       „Przedmiot oferowanego przez wykonawcę świadczenia jest ścisłą treścią oferty objętą zakazem art. 87 ust. 1 zd. drugie p.z.p., która nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. ani żadnemu dalszemu uzupełnieniu, a ustalanie treści oferty w ramach jej wyjaśnień uznać należy za niedozwolone negocjacje,
    o których mowa w tym przepisie. W związku z powyższym wszelkie uzupełnienia oferty po upływie terminu składania ofert, naruszające zakaz zmiany treści ofert i negocjacji ich treści z art. 87 ust. 1 p.z.p., należy uznać za bezskuteczne.” – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 września 2020 r., KIO 1974/20

 

  •       „Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 ZamPublU zamawiający może zwrócić się
    do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty. Przepis ten pozwala na wyjaśnienie treści oferty w przyjętym kształcie, często jest sposobem na uzyskanie dodatkowych informacji, rozwianie wątpliwości
    co do rzeczywistej treści oferty. Granicą zastosowania tego przepisu jest niezmienność treści oferty i zakaz złożenia i przyjęcia przez Zamawiającego takich wyjaśnień, które prowadziłyby do istotnych zmian w treści oferty lub zmierzałby do prowadzenia negocjacji między Wykonawcą a Zamawiającym.” – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 grudnia 2019 r., KIO/KD 73/19

 

W niniejszej sprawie brak jest również podstaw do poprawienia omyłki w ofercie Wykonawcy na podstawie art. 223 ust. 2 PZP. Nie jest to omyłka ani pisarska, ani rachunkowa. Nie można jej również zakwalifikować jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian  w treści oferty.

Art. 223 ust. 3 pkt. 3 PZP wprowadzony do prawa zamówień publicznych w celu uniknięcia przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeni, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu „omyłki” (tak też Sąd Okręgowy
w Krakowie w wyroku z dnia 29 stycznia 2010 r., sygn. akt XII GA 429/09).

W niniejszej sprawie nie sposób uznać, iż zachowanie Wykonawcy polegające na dodaniu w kosztorysie ofertowym zapisu o treści „Ze względu na sezonowość towaru ceny mogą ulec zmianie” jest omyłką. Jest to świadome, zamierzone działanie. W orzecznictwie ukształtował się pogląd zgodnie z którym nie jest możliwe poprawienie błędu wykonawcy, który nie ma charakteru omyłki.

Wykonawca dokonując ingerencji w kosztorys ofertowy, nie zaakceptował przedstawionych przez Zamawiającego warunków płatności tj. wynagrodzenia ryczałtowego oraz zasad jego waloryzacji wskazanych bezpośrednio w treści wzoru umowy (§ 7 wzoru umowy) odnoszących się do zmiany ceny kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, jednoznacznym jest, iż treść oferty Wykonawcy, rozumianej jako oświadczenie woli Wykonawcy (tj. zawartość merytoryczna oferty), nie odpowiada warunkom zamówienia opisanym i określonym
w dokumentach zamówienia.

Zamawiający, badając wystąpienie niezgodności treści oferty Wykonawcy z warunkami zamówienia, zweryfikował jej zawartość merytoryczną (zgodność oferowanych dostaw co do sposobu ich wykonania, oczekiwanego zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego) i uznał, że oferta Wykonawcy przewidująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie przewidzianą w treści SWZ ani we wzorze umowy nie może być zgodna z warunkami zamówienia.

W takim stanie sprawy odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP było konieczne
i uzasadnione.

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759.) dalej jako PZP zawiadamia, iż przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę na wykonanie:

 

1)      Części Nr 1 Różne produkty spożywcze złożył Wykonawca:

 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy Sp. J.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 58 624,46 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1  ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.2.2021.

 

2)      Części Nr 2 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne złożył Wykonawca:

 

GRZEGORZYCA DAMIAN SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI "KABANOS",

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 48 929,76 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1  ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.2.2021.

 

 

3)      Części Nr 3 Pieczywo złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas s.c.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 10 404,70 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1  ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.2.2021.

 

4)      Części Nr 4 Produkty mleczarskie złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas s.c.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 19 071,70 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1  ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.2.2021.

 

5)      Części Nr 5 Warzywa i owoce świeże złożył Wykonawca:

 

ARTJAN Artur i Janusz Gibas s.c.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 39 486,20 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1  ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.2.2021.

 

6)      Części Nr 6 Mrożonki złożył Wykonawca:

 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy Sp. J.

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 14 994,47 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z art. 253 ust. 1  ustawy PZP Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy której cena była najniższa spośród ofert złożonych i podlegających ocenie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 13.08.2021 roku za pomocą platformy zakupowej w ramach toczącego się postępowania pod numerem MZOPO.260.2.2021.