Zakończył się projekt "Umiem się uczyć" w Szkole Podstawowej nr 1

2022-02-07

Zakończył się projekt "Umiem się uczyć" w Szkole Podstawowej nr 1

Zakończył się projekt pod nazwą „Umiem się uczyć” – program kształtujący umiejętności związane z procesem uczenia się, realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach. Miał na celu realizację kompleksowego programu wsparcia, umożliwiającego kształtowanie elementarnych umiejętności związanych z procesem uczenia się.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 

Zadanie 1: „Uwaga – słucham”

 

W ramach zadania zakupiono zestaw do terapii Tomatisa.  Zajęcia miały na celu poprawę umiejętności związanych z procesem nabywania wiedzy i zdolnością uczenia się za pomocą kształtowania uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Aktywne słuchanie wspomaga między innymi dzieci, które mają problemy z koncentracją, zaburzeniami mowy lub nadpobudliwością.

 

 

Zadanie 2: „Gimnastyka mózgu”

 

Zajęcia z terapii biofeedback. Metoda biofeedback polega na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, dzięki któremu dziecko uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych tak, aby mózg pracował szybciej i wydajniej. Zajęcia miały na celu poprawienie wydajności mózgu, czyli między innymi koncentracji i uwagi, wzrostu kreatywności, poprawy pamięci, przyspieszenia procesu uczenia się oraz sprawniejszego myślenia. Bardzo istotnym celem było także uzyskanie umiejętności zachowania równowagi emocjonalnej oraz adekwatnej reakcji psychofizjologicznej na bodźce stresogenne, czyli utrzymanie kontroli nad reakcją organizmu w momencie stresu. W ramach zadania zostali przeszkoleni nauczyciele. Zakupiono także sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia terapii.

 

Zadanie 3: „Gumowe ucho”

 

Zajęcia obejmowały trening wzrokowy, słuchowy i motoryczny. Metoda Warnkego stosowana na zajęciach jest skuteczną metodą terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń lateralizacji, dysleksji, trudności w uczeniu się, szczególnie w czytaniu i pisaniu oraz problemów z koncentracją uwagi. zajęcia miały na celu: szybsze uczenie się w oparciu o słuch, stymulację uwagi i poprawę czasu reakcji, automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych oraz umiejętność kojarzenia wzorców słuchowych wyrazów z odpowiednimi pojęciami, a także wspomaganie rozwoju psychoruchowego. W ramach zadania zostało przeszkolonych 2 nauczycieli. Zakupiono niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie konieczne do realizacji zajęć.

 

Zadanie 4: „Niesamowity umysł”

 

Zajęcia były przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią jeszcze poprawnie czytać lub mają problem z odczytywaniem tekstów. Zajęcia miały na celu stymulację rozwoju intelektualnego dziecka przez osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Oddziaływania stymulacyjne opierają się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu – zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń. Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej wykorzystywanej na zajęciach było dotarcie do dziecka poprzez jego stymulacje językową. W ramach zadania zostali przeszkoleni nauczyciele oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

 

Zadanie 5: „I like english”

 

Zadanie miało na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, wzbogacenie słownictwa i przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych oraz zwiększenie motywacji do nauki angielskiego. Uczniowie zwiększyli swoją pewność siebie w posługiwaniu się językiem podczas wykonywania ćwiczeń w trakcie urozmaiconych zajęć.

 

Zadanie 6: „Matematyka jest super”

 

Zadanie miało na celu rozwijanie logicznego myślenia u uczniów oraz uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych. Podczas zajęć uczniowie rozwijali zdolność logicznego myślenia, formułowania wniosków oraz przygotowywali się do wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. W ramach zadania zakupiono tablety umożliwiające wykorzystywanie podczas zajęć e-podręczników.

 

Całkowita wartość projektu: 351 556,63 zł

W tym:

Środki z Unii Europejskiej: 298 823,13 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 35 155,66 zł

 

Środki z Budżetu Państwa: 17 577,84 zł