"Nauka da się lubić" projekt w Szkole Podstawowej nr 4

2022-03-10

"Nauka da się lubić" projekt w Szkole Podstawowej nr 4

logo unii europejskiej

W okresie 01.02.2022 do 31.01.2023 w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Nauka da się lubić”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Miasto Rydułtowy.

Realizatorem projektu są Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach.

Projekt zakłada kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach oraz stworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentów, jak również kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Cel będzie realizowany przez indywidualizację pracy z uczniami, wzmocnienie potencjału edukacyjnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej. Planowane działania poprawią efektywność i jakość procesu kształcenia.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:

  • matematyka da się lubić
  • fizyka da się lubić
  • przyroda da się lubić
  • chemia da się lubić
  • roboty dają się lubić
  • mogę być, kim chcę – zajęcia podnoszące kompetencje: kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej
  • uczę się uczyć – zajęcia podnoszące kompetencje: kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej

  

Wartość projektu: 191 097,50 zł

W tym:

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 162 432,87 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 19 109,75 zł

Środki z Budżetu Państwa: 9 554,88 zł