Informacja o opłatach w Miejskim Żłobku

2022-03-23

UCHWAŁA NR 40.400.2022

Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25.171.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

UCHWAŁA NR 40.400.2022

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 25.171.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Miasta Rydułtowy,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 roku,
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr 25.171.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat wprowadza się następującą zmianę: w § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w Miejskim Żłobku w Rydułtowach w wysokości 10 zł.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy oraz Dyrektorowi Miejskiego Żłobka w Rydułtowach.

§ 3. 

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

 

 

Uchwała dostępna na BIP Miasta Rydułtowy

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRydultowy/document/822279/Uchwa%C5%82a-40_400_2022