Deklaracja dostępności

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach


Data publikacji strony internetowej: 12.08.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w nieprawidłowy sposób
  • Pliki do pobrania nie mają informacji o formacie i rozmiarze
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest {osoba}, adres poczty elektronicznej {email}. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4537525. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach znajduje się przy ulicy Raciborskiej 369.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- pierwsze – główne od ul. Raciborskiej,

- drugie od strony MOPS z drugiej strony budynku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy głównym wejściu znajdują się schody do budynku. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, na pierwszym piętrze.

Przy drugim wejściu od strony parkingu znajdują się schody oraz winda zewnętrzna umożliwiająca wjazd wózkiem na parter dla osób niepełnosprawnych.

Przed drugim wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

MZOPO w Rydułtowach nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego on-line.