Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
znajduje się przy ul. Raciborskiej 369 w Rydułtowach
(budynek USC, pierwsze piętro, w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych).

Biuro Informacyjno – Konsultacyjne
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pracuje codziennie, w godzinach 11.00-15.00
Kontakt: tel. 797 700 375

Miejska Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 członków.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

Inicjowanie działań w zakresie:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,
 • udzielania rodzinom, w których istnieją problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

 • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
 • kierowanie na badanie do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

Opiniowanie w formie postanowienia wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przygotowanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Bieżące monitorowanie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 

Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.

Procedura działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydułtowach


Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (współmałżonek, bliski lub daleki krewny, sąsiad) lub instytucja (ośrodek pomocy społecznej, Policja, kurator), która wie o osobie nadużywającej alkoholu, przyczyniającej się z tego powodu do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylania się od zaspokajania potrzeb rodziny oraz zakłócania spokoju lub porządku publicznego. Osoba zgłaszająca pozostaje anonimowa dla osoby nadużywającej alkoholu.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydułtowach, ul. Raciborska 369 (I piętro budynku USC) lub przesłać pocztą. Wniosek można uzyskać w siedzibie MKRPA lub pobrać z załącznika poniżej.

Rozmowa motywacyjna

W pierwszej kolejności osoba, której wniosek dotyczy, zapraszana jest na rozmowę motywacyjną. Rozmowę przeprowadzają dwie osoby, przeszkoleni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Rozmowa ma na celu zapoznanie się z problemem u osoby uzależnionej od alkoholu. W tym celu zostaje przeprowadzony wywiad.

W przypadku, gdy osoba zaproszona na spotkanie przyznaje się do problemu z uzależnieniem od alkoholu i wyraża chęć podjęcia leczenia, Komisja zachęca do skorzystania z terapii i przekazuje informacje o poradniach i stowarzyszeniach, w których można bezpłatnie skorzystać z pomocy. Osoba zgłoszona zostaje wtedy zobowiązania do dostarczenia zaświadczenia o podjęciu terapii i przedstawienia go Komisji.

Osoba zgłoszona we wniosku zapraszana jest na spotkanie trzykrotnie. Jeżeli nie zgłasza się na wezwania, wówczas wyznaczony zostaje termin badania u biegłych sądowych.

Badanie w przedmiocie uzależnienia u biegłych sądowych

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzają biegli sądowi. Ich zadaniem jest sporządzenie opinii o uzależnieniu od alkoholu bądź jego braku. W przypadku opinii, w której stwierdza się brak uzależnienia, Komisja umarza postępowanie wobec osoby zgłoszonej.

Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie, Komisja przekazuje osobie wezwanej zapisaną w opinii diagnozę. Przedstawia wtedy propozycje leczenia zgodnie z zaleceniem biegłych, tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne.

Wezwanie na badanie u biegłych sądowych wysyłane jest dwukrotnie. Jeżeli osoba nie zgłosi się na wyznaczone terminy, sprawa kierowana jest do sądu. Opinia wydana przez biegłych jest dowodem w sprawie w postępowaniu.

Skierowanie sprawy do sądu

Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego kieruje się do sądu, gdy:

 • opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu, jednak osoba nie chce podjąć leczenia,
 • osoba dwukrotnie nie zgłosiła się na badanie u biegłych sądowych, a z posiadanych informacji wynika, że nadal nadużywa alkoholu.

Sąd posiada uprawnienia do wydania nakazu przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie u biegłych.


Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi Gmina. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji. Sąd na podstawie zebranych dowodów może wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, jeśli osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.


Należy pamiętać, że leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne. Przymusowe leczenie może być nakazane wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Wykaz placówek, w których organizowane są spotkania AA

Miting otwarty: dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym
Miting zamknięty: tylko dla uczestników wspólnoty AA

 

Pszów

Grupa AA "Małgosia"
ul. Andersa 22
Mitingi: wtorek 18.00 - wszystkie zamknięte, piątek 18.00 - wszystkie otwarte

 TYMCZASOWO ZAMKNIĘTE

Radlin

Grupa AA "24 godziny"
ul. Korfantego 14 - salka przy kościele
Mitingi: środa 18.00 - ostatni otwarty

 

Rydułtowy

Grupa AA "Andrzej"
ul. Plebiscytowa 9 - Domek Maryi
Mitingi:  sobota 18.00 wszystkie otwarte

 

Wodzisław Śląski

Grupa AA "Prawda"
ul. Szkolna 2 - dom parafialny
Mitingi: czwartek 17.00 - trzeci otwarty

 

Grupa AA "Tolerancja"
ul. Szkolna 2 - dom parafialny
Mitingi: niedziela godz. 17 - ostatni otwarty

 

Grupa AA "czarna owca"

poniedziałek godz. 19.00

 

Grupa AA "EWOLUCJA"
ul. Rzeczna 24, Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Wodzisławiu Śl.
Mitingi: środa 19.00 - pierwszy otwarty

TYMCZASOWO ZAMKNIĘTE

Wykaz placówek, w których można uzyskać pomoc:

Pszów - NZOZ VITAMED Sp. z o.o

ul. Andersa 22,
44-370 Pszów
tel.: 32 729 13 15, 32 729 19 92, 32 729 10 92

Leczenie uzaleznień i współuzaleznień od alkoholu.

Poradnia realizuje kompleksowy program terapii uzależnień od alkoholu dla pacjentów uzależnionych oraz program psychoterapeutyczny dla członków rodzin, szczególnie osób współuzależnionych. Pacjenci poradni uczestniczą w sesjach psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu;
 • realizowanie programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin dotkniętych alkoholizmem;
 • diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin;
 • prowadzenie konsultacji edukacyjnej dla członków rodzin.

Placówka realizuje kontrakt z NFZ. Do poradni nie potrzebne jest skierowanie.

Wodzisław Śląski - NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Al-MED

ul. Radlińska 16,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel.: 32 445 04 06

Ośrodek prowadzi leczenie dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Grupa DDA przy NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Al-MED

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (leczenie 8 tygodni)
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny (leczenie 12 tygodni)

 

A w tym :

 • diagnoza psychiatryczna
 • diagnoza psychologiczna
 • leczenie psychiatryczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • leczenie w dziennym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu (8 tygodni)
 • leczenie w dziennym oddziale psychiatrii (12 tygodni)

Przyjęcia bez skierowania.

Gorzyce - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
tel. 32 451 11 72, 32 451 12 05, numer wewnętrzny do rejestracji: 200
fax: 32 451 16 96
czynny codziennie od 8.00-22.00

 

PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU REALIZOWANY W NURCIE BEHAWIORALNO-POZNAWCZYM

Program oparty jest o bio-psycho-społecznym model uzależnienia. Głównym celem pracy terapeutycznej jest dążenie do zmiany pozwalającej osiągnąć pełną abstynencję. Podstawową metodą terapeutyczna jest psychoterapia grupową i indywidualną, przy czym ponad połowa zajęć, to powinny być zajęcia oparte o sesje psychoterapii grupowej. Sesje grupowe odbywają się w systemie półotwartym. To znaczy, że nabór pacjentów do grupy odbywa się w sposób rotacyjny, w przedziale tygodniowym. Raz w tygodniu wymieniana jest połowa członków z 12 osobowej grupy.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest podzielony na trzy pododdziały A, B, C w których obowiązuje szczegółowy plan terapii rozpisany na poszczególne tygodnie. W każdym z pododdziałów ze względu na przyjęcia następuje przesuniecie realizacji zadań ze względu na dzień rozpoczęcia programu. Pacjenci do programu przyjmowani są we wtorki, środy i czwartki.

W ramach prowadzonej terapii jest zagwarantowana stała dostępność do psychologa i lekarzy różnych specjalności oraz pracownika socjalnego.

W ramach programu terapii przewiduje się zajęcia przeznaczone dla sprawców przemocy domowej.

Szczegółowy rozkład zajęć rozpisany na bloki tygodniowe rozpisany jest w postaci tygodniowego harmonogramu zajęć.

 

 1. Cele terapii:
  • zdobycie, bądź pogłębienie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu,
  • ułatwienie identyfikacji choroby alkoholowej,
  • rozbrajanie systemu iluzji i zaprzeczeń,
  • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia alkoholu na funkcjonowanie rodzin,y
  • rozbrajanie mechanizmu nałogowego regulowania uczuć,
  • zwiększenie umiejętności dostrzegania własnych problemów,
  • zwiększenie świadomości wpływu własnej pracy na przebieg zdrowienia,
  • ułatwianie rozpoznawania sygnałów zagrażających trzeźwości,
  • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na przebieg pracy zawodowej,
  • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na stan zdrowia,
  • uświadomienie, co to znaczy być bezsilnym wobec alkoholu,
  • pogodzenie się z własnymi ograniczeniami,
  • ugruntowanie wiedzy i umiejętności zasad ważnych w utrzymywaniu abstynencji,
  • zdobycie wiedzy na temat nawrotów,
  • zdobycie wiedzy na temat możliwości zapobiegania nawrotom,
  • uświadomienie zagrożeń dla trzeźwienia płynących z otaczającej rzeczywistości,
  • rozpoznanie własnych wartości, zdolności, dążeń, które są w pełni akceptowane i sprzyjają osiąganiu wytyczonych celów,
  • zmiana dotychczasowego stylu życia, bez alkoholu.
 2.  Zadania
  • Realizacja programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakresie podstawowym,
  • Udzielanie podstawowych świadczeń zapobiegawczo–leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
  • Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny w warunkach stacjonarnych do kontynuowania terapii w systemie ambulatoryjnym.
 3. Czas trwania
  Podstawowy program terapeutyczny, licząc od daty przyjęcia pacjenta do wypisu wynosi 6 tygodni. W przypadkach, kiedy cele terapeutyczne nie zostały osiągnięte istnieje możliwość przedłużenia terapii maksymalnie do 8 tygodni. Na czas przedłużenia pobytu jest opracowywany indywidualny program terapii.
 4. Zawartość i realizacja programu
  • Program psychoterapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w obszarach:
   1. Przyjęcie do programu – destrukcja oraz motywowanie do terapii.
   2. Destrukcja i utrata kontroli.
   3. Tożsamość alkoholowa.
   4. Bezsilność wobec alkoholu.
   5. Konstruktywne zachowania ułatwiające zachowanie abstynencji.
   6. Nawrót choroby.
  • Realizacja programu przebiega w następujący w sposób:
   1. W każdym tygodniu realizuje się powyższe bloki tematyczne w systemie rotacyjnym
   2. Tematy wynikające ze szczegółowego programu realizowane są na sesjach grupowych oraz indywidualnych.
   3. Każdy pacjent po przyjęciu w oddział terapeutyczny jest przydzielony do terapeuty prowadzącego, który jest odpowiedzialny za przebieg terapii pacjenta przez cały cykl terapeutyczny.
   4. Pacjenci uczestniczą w grupach zadaniowych, na których realizowane są zadania wynikające indywidualnego planu terapii. Każdy pacjent w oparciu o diagnozę problemową, w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym otrzymuje plan terapii. Plan terapii składa się z dwóch części. Jedna część planu, to zadania standardowe, które otrzymuje wszyscy pacjenci, natomiast druga, to zadania indywidualne dostosowane do deficytów pacjenta.


Wodziaław Śląski - Fenix - Psychoterapia Uzależnień Spółka z o. o.,

ul. Pośpiecha 1A
Wodzisław Śląski
tel.: 603 775 900

Żory - NZOZ "Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień", J. Hansel, . C. Fojcik Spółka Jawna

Osiedle Sikorskiego 52D
Żory
tel: 32 434 19 54

 

0 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania

Narkotyki - Narkomania
Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, edukację, wsparcie psychologiczne.
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

0 800 12 02 89 - Infolinia Stowarzyszenia KARAN

Informacja udzielająca pomoc w problemach związanych z narkotykami
Połączenie bezpłatne, czynne od pn. do pt., w godzinach 10.00 – 17.00

0 801 12 00 02 - Niebieska Linia

Przemoc w rodzinie.
Połączenie płatne, jak za pierwszy impuls,
Czynne: pon.-sob. 10.00 - 22.00 niedz. 10.00-16.00

Załączniki

pdf
plik pdf - 81.1 KB

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022

pdf
plik pdf - 108.9 KB

MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022