"Uczymy się i doświadczamy" - Szkoła Podstawowa nr 3

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska EFS

"Uczymy się i doświadczamy"

Od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach realizowany jest projekt "Uczymy się i doświadczamy". Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności edukacyjne, osiągających słabsze wyniki w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych. Ponadto projekt zakłada realizację ciekawych zajęć pozalekcyjnych i zajęć poza szkołą oraz prace metodą eksperymentu. Zajęcia zostaną zrealizowane dla 240 uczniów w ciągu 2 lat szkolnych.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację dziewięciu zadań takich jak:

"Step by step I" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W klasach pierwszych i drugich zajęcia będą miały na celu kształtowanie umiejętności uczenia się z naciskiem na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych i innych potrzebnych do procesu uczenia. Natomiast w klasach trzecich celem zajęć będzie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych z matematyki i języka angielskiego. Zajęcia pomogą opanować uczniom wiele nowych treści kształcących kompetencje kluczowe, koniecznych do dalszej edukacji. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania, stosowania języka obcego. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania typowych zadań."Step by step II"- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Zajęcia będą mieć na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych z matematyki, języka angielskiego. Zajęcia pomogą opanować uczniom wiele nowych treści kształcących kompetencje kluczowe, koniecznych do dalszej edukacji. Ponadto wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału odbędzie się poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy na zajęciach. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania oraz stosowania języka obcego. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania typowych zadań.

"Outside school" - zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą - język angielski. Zajęcia będą kształtować kompetencje porozumiewania się w języku angielskim poprzez lekcje z native speakerem. Uczniowie będą lepiej przyswajać wiedzę i umiejętności poprzez eksplorację, aktywność, bezpośredni kontakt z ciekawymi formami pracy i nauki oraz jeśli są one przekazywany w inny sposób niż forma lekcyjno- klasowa. Zajęcia zgodnie z podstawą programową umożliwiają poznawanie kultur innych narodów i zwyczajów osób innych narodowości. Ponadto bezpośredni kontakt z "żywym" językiem obcym przysposabia uczniów do naturalnego stosowania języka obcego. Zajęcia będą rozwijać u uczniów świadomość znaczenia języka obcego w różnych dziedzinach życia społecznego w tym pracy zwłaszcza w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej.

"Może zostanę naukowcem" - kształtowanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych. Celem zajęć będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych. W trakcje zajęć prowadzone będą doświadczenia i obserwacje zjawisk, procesów oraz eksperymentów. Uczniowie nauczą się wyciągać, wzbogacać wiadomości i umiejętności przyrodnicze w oparciu o przeżycia, doświadczenia oraz praktyczne działania. Tematyką zajęć będą zjawiska występujące w środowisku przyrodniczym- pory roku, woda jak substancja, elementy pogody, życie rośli i zwierząt, znaczenie lasu, zdrowie człowieka, elementy edukacji ekologicznej oraz elementy wszechświata.

"Policz zanim zrobisz" - kształtowanie kompetencji matematycznych.. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego, myślenia, łączenia poszczególnych elementów wiedzy matematycznej. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych o różnym stopniu trudności. Udoskonalą rachunek pamięciowy. Zajęcia umożliwiają osiąganie lepszych wyników w procesie nauki matematyki.

"Opisuję Ziemię" - kształtowanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych. Zajęcia mają na celu lepsze zrozumienie nowych treści z zakresu czytania map tematycznych (hipsometrycznych, poziomicowych i innych), stosowania skali występujących na mapach, a także z zakresu wpływu środowiska przyrodniczego na życie i gospodarkę człowieka. Koncentrują się na dostrzeganiu, obserwacji i zrozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym, zagadnień demograficznych i gospodarczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym.

"Odkrywam biologię aktywnie" - kształtowanie kompetencji przyrodniczych. Zajęcia z zakresu biologii mają na celu wspieranie uczniów w rozumieniu zagadnień dotyczących m.in.: botaniki, zoologii, mikrobiologii, anatomii człowieka. Uczniowie będą kształcić kompetencje przyrodnicze poprzez samodzielne prowadzenie obserwacji, doświadczeń i wykonywanie projektów. Nauczą się wnioskować. Taka forma zajęć obudzi zainteresowanie uczniów naukami badawczymi, a także będzie wstępem do pozytywnego postrzegania przedmiotów naukowych w kolejnych latach nauki.

"Idealne związki" - kształtowanie kompetencji przyrodniczych. Zajęcia z zakresu chemii będą skupione na praktycznym działaniu laboratoryjnym. Uczniowie nauczą się przeprowadzania doświadczeń chemicznych, zrozumieją budowę związków chemicznych oraz będą rozpoznawali ich modele. Ponadto uczniowie będą pracowali w wirtualnym laboratorium. Na zajęciach zostaną także wykorzystane gry- chemiczne domina i memory. W efekcie uczniowie zrozumieją wszechobecność i znaczenie związków chemicznych i reakcji chemicznych w naszym otoczeniu, zdobędą umiejętność posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym, rozwiną umiejętności badawcze i twórcze.

"Badam, doświadczam, znam" - kształtowanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych. Zajęcia z zakresu fizyki będą rozwijać zainteresowania uczniów, poznawanie i pogłębianie zagadnień związanych z fizyką. Uczniowie będą obserwować i wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń fizycznych, a także doskonalić umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów i modeli. Zajęcia poprzez rozwijanie umiejętności pracy z publikacjami popularnonaukowymi rozbudzą i rozwiną pasję badawczą uczniów.

 

Wartość projektu: 300 931,13 zł

W tym

Środki z Unii Europejskiej: 255 791,46 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 30 093,11 zł

Środki z Budżetu Państwa: 15 046,56 zł