RODO

Na podstawie artykułu 13 i artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwane dalej RODO), celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy. 
 2. Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób – na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. a-e RODO. 
 3. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: Organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), komercyjne podmioty finansowe (w zakresie bieżącej obsługi finansowej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 6. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 7. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 8. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.
 12. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 13. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych zobowiązuje się podać osobie, której dane dotyczą, informację o źródle pochodzenia danych osobowych – a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 14. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania danych osobowych wspólnie ustalają dwie lub więcej miejskich jednostek organizacyjnych, to są oni współadministratorami. W takim przypadku odpowiedzialność dotycząca wypełniania obowiązków wynikających z RODO względem osób, których dane osobowe dotyczą, w pierwszej kolejności ponosi współadministrator inicjujący sprawę. Niezależnie osoba której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego ze współadministratorów.
 15. Funkcję Inspektora Ochrony Danych dla Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz jednostek obsługiwanych pełni Pan Michał Sobik, telefon 32 4537480-mail: iod@rydultowy.pl